Architekci Windykacji - Szkolenia - budujemy kompetencje
Optymalizujemy interwencje windykacyjneUczymy tylko sprawdzonych technikDopasowujemy się do środowiska windykacyjnego Klienta

Co może Windykator terenowy? Aspekt prawny.

co moze windykator

Co może windykator terenowy, a czego mu nie wolno?

Większość zakazów i przyzwoleń tyczy się zarówno windykacji terenowej jak i telefonicznej, jednak nie wszystkie. Wszak organizacja pracy w tych dwóch obszarach jest zgoła inna. W windykcji telefonicznej windykator całą swoją energię przekierowuję na rozmowę z dłużnikiem/klientem, w windykacji bezpośredniej natomiast dochodzi jeszcze cała logistyka i gdy już w końcu udaje się odnaleźć dłużnika te zasoby są już uszczuplone, co nie pozostaje bez wpływu na perswazję w rozmowie. Co jednak konkretnie może Windykator spotykając się z dłużnikiem twarzą w twarz?

Windykator terenowy nie może:

 1. Wejść do mieszkania dłużnika bez Jego zgody
 2. Wywieszać informacji o zadłużeniu dłużnika w miejscach publicznych
 3. Przekazywać informacji na temat długu osobom trzecim
 4. Nachodzić dłużnika w miejscu pracy
 5. Zajmować lub spisywać majątku dłużnika
 6. Naruszać dóbr osobistych i godności dłużnika
 7. Zastraszać i uporczywie nękać dłużnika naruszając jego prywatność
 8. Wprowadzać w błąd dłużnika co do konekwencji niespłacania długu

Windykator terenowy może:

 1. Podejmowac wszelkie próby kontaktu z dłużnikiem w celu zmotywowania dłużnika do spłaty
 2. prowadzić negocjacje w celu wypracowania polubownej formy spłaty
 3. Dokonać wizyty w miejscu pracy dłużnika za Jego uprzednią zgodą

Podstawa prawna:

Art. 107 Kodeksu Wykroczeń [rozdz.12 - Wykroczenia przeciwko osobie]:

Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Art. 115 Kodeksu Karnego [Dz.U. 2016.0.1137 tj. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997] - Groźba bezprawna

§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190 groźba karalna, jak i groźna spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

Art. 190a Kodeksu Karnego [Dz.U. 2016.0.1137 tj. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997] - Uporczywe nękanie - Stalking

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art 193. Kodeksu Karnego [Dz.U. 2016.0.1137 tj. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997] - Zakłócanie miru domowego

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 17 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2017 [Dz.U. 2016 poz.1829] -Rozdz. 2 - Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów.